Wet DBA: van uitstel komt afstel?

Gisteren maakte de staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes bekend dat de opschorting van de (handhaving van de) wet DBA wordt verlengd tot 1 juli 2018.

Concreet betekent dit dat partijen die samenwerken op basis van een overeenkomst van opdracht, niet behoeven te “vrezen” dat de Belastingdienst hen confronteert met correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen of zelfs boetes omdat de fiscus van oordeel is dat (toch) sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst maakt een uitzondering voor de zogenaamde “kwaadwillenden”. De vraag rijst uiteraard wat precies bedoeld wordt met deze term. De Belastingdienst c.q. de Rijksoverheid is daarin niet volstrekt helder. Aan de ene kant benadrukt de fiscus dat de handhaving zich allereerst richt op gevallen van “opzet, fraude of zwendel”. Nauwkeurige lezing van de berichten van de overheid leert echter ook dat een kwaadwillende wordt gedefinieerd als een partij die ‘opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laat ontstaan of bestaan, omdat die partij weet – of had kunnen weten – dat feitelijk sprake was van een dienstbetrekking’. De arcering (van de auteur, MK) laat zien: ook hier zit de “devil in the details”.

Het is dus zaak dat opdrachtgever en ZZP-er/ opdrachtnemer door deze berichten niet achterover leunen en er gewoon verstandig aan doen hun zaken goed te regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een solide overeenkomst van opdracht op te stellen – waarin de verplichte bepalingen van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zijn verwerkt – zodat onder meer de partijbedoeling daarin goed tot uitdrukking komt. Daarnaast dient bewaakt te worden dat in de praktijk geen situatie ontstaat die niet meer verenigbaar is met hoe partijen hun samenwerking op papier vorm hebben willen geven. In dat geval kan de Belastingdienst immers wel degelijk in actie komen, uiteraard al naar gelang de definitie van kwaadwillenden wordt opgerekt. Los daarvan kan ook een “opdrachtnemer” het standpunt innemen dat eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien.

Of van uitstel afstel komt, valt nog te bezien. Onder leiding van een nieuw kabinet zal een fundamentele oriëntatie moeten plaatsvinden over de modernisering van de arbeidsmarkt en de in dit verband relevante wettelijke begrippen. Dan zal tevens moeten worden bezien of de wet DBA daar aan bijdraagt, of juist niet. Tot die tijd moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers roeien met de riemen die zij hebben.

Vragen? Opmerkingen? Neem gerust vrijblijvend contact op. De advocaten van HDK helpen u graag.