Loondoorbetaling bij ziekte

Veel werkgevers ervaren de twee jaar die zij bij ziekte van werknemer moeten doorbetalen als één van de meest knellende verplichtingen. Het kabinet wil hen hierin tegemoetkomen.

Onlangs heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor met name kleine (<25) maar ook (middel)grote werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. De minister heeft hierover afspraken gemaakt met MBK Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

De minister wenst de volgende maatregelen:

  • De introductie van een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. De intentie van deze verzekering is het helpen van de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte, inclusief een transparant, goed en betaalbaar dienstverleningspakket voor twee jaar. Deze verzekering wordt ‘poortwachtersproof’ waardoor een eventuele loonsanctie van UWV niet voor rekening van de werkgever komt.
  • Premiekorting op de kosten van loondoorbetaling. Gelet op het feit dat 90% van de werkgevers minder dan 25 werknemers in dienst heeft, zal deze korting voornamelijk effect hebben op de kleine werkgever. Omdat er nog geen mogelijkheid bij de Belastingdienst is om onderscheid te maken tussen kleine of grote werkgevers geldt met ingang van 2021 dat alle werkgevers een financiële tegemoetkoming van de overheid ontvangen voor het tweede ziektejaar. Vanaf 2024 is het de bedoeling dat de premiekorting alleen gaat gelden voor kleine werkgevers doormiddel van een korting op de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) die afhangt van de hoogte van de loonsom.
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt vanaf 1 januari 2021 leidend bij de toets op re-integratie-inspanningen in plaats van beoordeling van het medisch advies door de verzekeringsarts. Deze toets zal vanaf 2021 volledig worden uitgevoerd door arbeidsdeskundigen van UWV.
  • Er zullen stappen worden gezet om de transparantie rondom de loondoorbetalingsverplichting te verbeteren. De minister wil met UWV in gesprek over hoe UWV de toets op re-integratie-inspanningen op een landelijk uniforme wijze uitvoert en hoe UWV hierover meer transparant kan worden.
  • Werkgevers dienen meer grip te krijgen op het tweede spoor door de rol van de werknemer te verstevigen en ruimte te bieden voor experimenten die kunnen leiden tot meer re-integratie bij een andere werkgever. Van werknemers zal bijvoorbeeld worden verwacht dat ze in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject geven. De verwachting is dat dit leidt tot een grotere betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het re-integratieproces.

De bovenstaande punten vormen een weergave van de hoofdlijnen en worden verder uitwerkt en vastgelegd in wet- en regelgeving. Klik hier voor de volledige kamerbrief.

HDK Advocaten houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten.