De regeling NOW: een korte en handige toelichting!

Vanaf vandaag kunnen bedrijven die door de Coronacrisis omzetverlies ondervinden aankloppen bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Deze tegemoetkoming en de daarbij behorende voorwaarden is opgenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en maakt onderdeel uit van een breder pakket aan steunmaatregelen.

Het doel van de NOW is om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, die door de Coronacrisis onder druk is komen te staan.

Voorwaarden voor toekenning van de NOW:

Werkgevers kunnen door de NOW een vergoeding ontvangen voor de loonkosten gedurende drie maanden met een maximum van 90% van de totale loonsom. De 90% is een maximumpercentage dat bij een omzetdaling van 100% wordt uitgekeerd.

Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie proportioneel verlaagd. Enkele voorbeelden:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt berekend door de omzet over een aaneengesloten periode van drie maanden te vergelijken met de gemiddelde omzet per kwartaal over het jaar 2019. Werkgevers moeten direct bij de aanvraag kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode van drie aaneengesloten maanden, startend op 1 maart of 1 april of 1 mei 2020. De keuze voor een periode moet direct bij de aanvraag gedaan worden. Tevens is de keuze niet achteraf te wijzigen.

Concern

Voorts is het van belang om te weten dat de omzetdaling wordt berekend op groepsniveau van de bedrijven van de werkgever. Concernonderdelen die niet in Nederland zijn gevestigd en tevens geen in Nederland verzekerd SV-loon hebben, mogen niet worden betrokken in de berekening van de omzetdaling. Voor ieder loonheffingennummer dient de NOW afzonderlijk te worden aangevraagd.

Loonsom

De NOW geldt niet alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang, maar ook voor oproepkrachten.

De basis van de NOW is de hoogte van de loonsom uit de loonaangifte van januari 2020. Het sociale verzekeringsloon (SV-loon) uit deze aangifte is de grondslag voor de NOW met een vaste forfaitaire opslag van 30 procent voor werkgeverslasten. In deze loonsom mag dus tevens het salaris van flexwerkers worden meegenomen. Wel zit er een maximum aan het loon dat gecompenseerd. Dit maximum bedraagt per werknemer 9.538 euro per maand, salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Beslistermijn

Zodra door het UWV positief op de aanvraag is beslist zal de subsidie verleend worden. Het UWV beslist in beginsel binnen 13 weken, maar gestreefd wordt naar een beslissing (en eventueel een betaling van de eerste termijn) binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag. De definitieve hoogte van de subsidie wordt later vastgesteld.

Verplichtingen gedurende de subsidieperiode:

Bij het ontvangen van de subsidie, horen voor de werkgever een aantal verplichtingen:

  • Verwacht wordt dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden met de loonsom van januari 2020. Dit betekent dat een werkgever zich zoveel mogelijk dient in te spannen om de dienstverbanden van de werknemers voort te zetten;
  • Werkgevers dienen gedurende de NOW het loon van werknemers volledig (voor 100%) doorbetalen;
  • In de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 wordt van werkgevers verlangd géén ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV in te dienen. Dit ontslagverbod is minder absoluut dan in eerste instantie werd gedacht; zo zijn bijvoorbeeld proeftijdontslagen, het van rechtswege laten eindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en ontslagen met wederzijds goedvinden wel toegestaan. Als de werkgever toch een ontslagaanvraag indient (ongeacht of het UWV wel of geen toestemming geeft), dan is de sanctie dat het loon van de betreffende werknemer plus een verhoging van 50% in mindering wordt gebracht op de subsidie. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020. Minister Koolmees heeft overigens aanvullend bekend gemaakt dat werkgevers die geen NOW-subsidie aanvragen, maar wel toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag via UWV, moeten motiveren waarom de NOW het ontslag niet had kunnen voorkomen;
  • Het is een werkgever alleen toegestaan om de subsidie aan te wenden voor de betaling van de loonkosten;
  • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers, te informeren over de subsidieaanvraag- en verlening;
  • Als laatste houdt het kabinet de mogelijkheid open om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen. Daarover zal voor 1 juni 2020 worden besloten, zodat deze tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode. Wel kunnen bij verlenging nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

Wij wensen u veel wijsheid met het nemen van allerlei belangrijke beslissingen. In geval van vragen kunt u de advocaten van HDK Advocaten bellen en / of mailen voor advies. Blijf vooral gezond !