Invoering extra geboorteverlof

Vanaf 1 juli aanstaande wordt het partnerverlof verder uitgebreid. Partnerverlof is het verlof dat een werknemer kan opnemen van wie de partner is bevallen. Het gaat dan om de echtgenoot, geregistreerd partner, persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie hij/zij een kind erkent.

Per 1 januari 2020 werd dit verlof al uitgebreid van twee dagen naar een week, met volledig behoud van loon. Per 1 juli wordt het mogelijk om in aanvulling daarop nog eens vijf weken extra geboorteverlof op te nemen. Deze vijf weken mogen worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind. Gedurende deze vijf weken bestaat geen aanspraak op loon, maar hebben de partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon (met een maximering tot het maximum dagloon).

De verwachting van het kabinet is dat met de uitbreiding van het verlof:

  • een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn/haar kind;
  • de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt worden vergroot door het verkleinen van het verschil in verlof voor beide ouders, en;
  • een bijdrage wordt geleverd aan het beter verdelen van de zorgtaken in het huishouden.

Let wel op, partners die van het geboorteverlof gebruik willen maken dienen dit vier weken van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch kenbaar te maken aan hun werkgever. Daarbij moet ook worden opgegeven wanneer en op welke wijze het verlof wordt opgenomen. Werkgevers mogen een dergelijk verzoek alleen wijzigen wanneer zij daarbij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang hebben.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.