Belangrijkste voorwaarden en wijzigingen NOW 3.0

Aangezien de Coronacrisis helaas nog wel even voortduurt, zal ook de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) worden gecontinueerd. Vanaf maart tot en met september zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Met ingang van 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0. Deze vernieuwde NOW 3.0 brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Wij brengen u in deze blog graag op de hoogte van de veranderingen.

De NOW 3.0 dient twee doelen:

 1. Het biedt bedrijven de ondersteuning die nodig is om de Coronacrisis door te komen. Met de NOW 3.0 wordt nog altijd getracht om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Echter, door de duur van de Coronacrisis kan niet alle werkgelegenheid behouden blijven.
 2. De NOW 3.0 biedt bedrijven daarom ook de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. De subsidie aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt daarom in stappen afgebouwd. Tegelijkertijd komt er meer ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Looptijd NOW 3.0

De NOW 3.0 heeft een looptijd van negen maanden (van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021), bestaande uit drie tijdvakken van drie maanden. Hierbij wordt de tegemoetkoming geleidelijk aan steeds minder en worden de vereisten met betrekking tot de omzetdaling steeds strenger.

De werkgever kan per periode beslissen of een aanvraag voor subsidie wordt gedaan. Het is daarbij niet van belang of de werkgever wel of geen subsidie op basis van de NOW 1.0 en/of NOW 2.0 heeft ontvangen.

Loonsomdaling tot bepaald percentage is mogelijk

De eerdere voorwaarden uit de NOW 1.0 en NOW 2.0 rond bedrijfseconomisch ontslag vervallen. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage dan krijgt een werkgever over dat deel geen subsidie. Bedrijfseconomische ontslagen worden daarin meegerekend. Wel zal bij de vaststelling van de subsidie door het UWV gecontroleerd worden of de werkgever gedurende het tijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft ingediend en of de werkgever contact met het UWV heeft opgenomen via de UWV telefoon NOW.

Sanctie bij niet voldoen aan inspanningsplicht om werknemers te begeleiden naar nieuw werk

Als wordt vastgesteld dat een werkgever bedrijfseconomisch ontslag heeft aangevraagd, maar geen contact heeft gehad met het UWV over van-werk-naar-werkbegeleiding, zal de subsidie uiteindelijk met 5% gekort worden. De inspanningsverplichting om de werknemer te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen blijft namelijk gewoon bestaan. Het kabinet wil geld beschikbaar stellen voor een aanvullend sociaal pakket om de overgang van werk naar werk te bevorderen.

Verbod op uitkeren dividend of bonussen of inkoop eigen aandelen

De eis dat er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt, blijft onverminderd gelden. In het eerste tijdvak van de NOW 3.0 geldt dit voor 2020, maar in het tweede en derde tijdvak van de NOW 3.0 geldt dit ook voor 2021.

Aanvraag mogelijk vanaf 16 november 2020 tot en met 13 december 2020

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket voor het eerste tijdvak van de NOW 3.0 te openen op 16 november 2020.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per tijdvak

Eerste tijdvak – 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020:

 • Er dient sprake te zijn van een omzetverlies van minimaal 20%.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 80% van de loonsom, afhankelijk van de daling van het omzetverlies.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt tweemaal het dagloon, ofwel EUR 9.538 bruto per maand.
 • De loonsom mag maximaal 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Tweede tijdvak – 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021:

 • Er dient sprake te zijn van een omzetverlies van minimaal 30%.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 70% van de loonsom, afhankelijk van de daling van het omzetverlies.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt tweemaal het dagloon, ofwel EUR 9.538 bruto per maand.
 • De loonsom mag maximaal 15% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Derde tijdvak – 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021:

 • Er dient sprake te zijn van een omzetverlies van minimaal 30%.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 60% van de loonsom, afhankelijk van de daling van het omzetverlies.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt éénmaal het dagloon, ofwel EUR 4.769 bruto per maand.
 • De loonsom mag maximaal 20% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

Wij wensen u veel wijsheid met het nemen van beslissingen over de NOW. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, neemt u gerust contact op één van de advocaten van ons team.