Concurrentiebeding in tijdelijk contract? Goed formuleren, dan kan het!

Sinds 1 januari 2015 is het alleen nog mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als dit noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Die noodzaak en belangen moeten in het concurrentiebeding zelf worden gemotiveerd. De – schaarse – rechtspraak tot nu toe laat zien dat dit geen eenvoudige opgave is. Veel concurrentiebedingen in een tijdelijk contract sneuvelen al op dit vereiste.

Veelal meent de rechter dat de (algemene) begrippen waarmee de te beschermen belangen doorgaans worden omschreven (zoals: een opgebouwd netwerk, kennis van het marktgebied, kennis van de werkwijze van de werkgever, contact met klanten, inzicht in offertes, marges, inkoopprijzen, marketing- en verkoopstrategieën) onvoldoende concreet zijn, zodat niet aan het motiveringsvereiste wordt voldaan.

Op 27 december 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd echter in stand gelaten. Het Hof is van oordeel dat de aanwezigheid van zwaarwegende bedrijfsbelangen die een concurrentiebeding noodzakelijk maakten, voldoende zijn gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst. Die specifieke motivering in het concurrentiebeding luidde letterlijk: “Aangezien werknemer vanuit zijn functie als Accountmanager in aanmerking komt met zeer vertrouwelijke informatie over werkgever en contact heeft met relaties van het bedrijf en kennis neemt van cijfers, marges, strategieën, prijsafspraken, etc., heeft werkgever een zwaarwichtig belang bij het overeenkomen van het hiervoor genoemde concurrentiebeding.”.

Het Hof meent dat op basis van deze vermelding het voor de werknemer redelijkerwijs kenbaar moet zijn geweest dat hij als accountmanager kennis zou nemen van gegevens waarvan het voor werkgever – om te voorkomen dat zij (potentiële) klanten zou verliezen – van belang was dat de concurrent daarvan geen kennis zou nemen. In de motivering zijn volgens het Hof de vertrouwelijke gegevens waarop werkgever doelt, geconcretiseerd en is de vergaring daarvan gekoppeld aan de functie van accountmanager. Deze uitspraak is opvallend, nu vergelijkbare begrippen in eerdere jurisprudentie vaak als onvoldoende concreet en specifiek worden bestempeld en de toets van voldoende motivering niet konden doorstaan.

Wij raden werkgevers, die menen een zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben bij het aangaan van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aan om helder in kaart te brengen waaróm er behoefte is aan een concurrentiebeding en dit stap voor stap in de noodzakelijke motivering uiteen te zetten door 1) duidelijk te noemen welke kennis de werknemer op welke wijze zal vergaren en 2) dit aan de functie en/of de persoon van de werknemer te koppelen, 3) te benoemen waarom de werkgever deze informatie wil beschermen, en 4) te beschrijven dat – en hoe! – concurrenten door kennisname van die kennis (grote) schade kunnen toebrengen aan de werkgever. Pakt u dit zo aan, dan maakt u kans dat het concurrentiebeding ook in een tijdelijk contract geldig wordt geoordeeld.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met HDK Advocaten. Wij helpen u graag bij het opstellen en/of beoordelen van een concurrentiebeding.