Thuiswerken – ook na corona?

Door corona werken veel werknemers inmiddels al ruim een jaar noodgedwongen vanuit huis. Uit onderzoek is gebleken dat een groot gedeelte van de werknemers ook na corona meer thuis wil werken. Daarnaast verwacht ruim de helft van de bedrijven minder kantoorruimte nodig te hebben, omdat werknemers standaard meer thuis zullen werken. Het structureel thuiswerken lijkt hierdoor een feit te worden, maar waar moet een werkgever allemaal rekening mee houden als werknemers thuis blijven werken?

Recht op thuiswerken?

Vooropgesteld dient te worden dat werknemers (nog) geen sterk, wettelijk recht op thuiswerken hebben. Als een werkgever na de coronacrisis verlangt dat werknemers weer op de werkplek komen werken, dan zullen de werknemers daar in beginsel gehoor aan moeten geven.

De Wet flexibel werken biedt werknemers wél de mogelijkheid om (onder voorwaarden) een verzoek te doen bij de werkgever voor de aanpassing van de arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Ten aanzien van het verzoek tot een aanpassing van de arbeidsplaats, geldt een right to ask, duty to consider. Hierdoor kan een verzoek van een werknemer eenvoudig worden afgewezen. De verwachting is echter dat hier snel verandering in gaat komen, nu op 16 maart 2021 het wetsvoorstel “Wet werken waar je wil” is ingediend. Het recht van de werknemer op thuiswerken zou daarmee sterker worden. De werkgever zou een verzoek tot thuiswerken dan alleen mogen afwijzen als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dat is een behoorlijk zware toets en het is de vraag of werkgevers daar snel aan zullen voldoen.

Arbo-wetgeving

De werkgever dient zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer. Deze zorgplicht is ook van toepassing op de thuiswerkplek. De werkgever moet dus nagaan of de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord is ingericht. Dit houdt in dat moet worden gekeken of de werkplek voldoet aan de voorschriften die specifiek worden gesteld aan beeldscherm arbeid, bijvoorbeeld het hebben van een goede bureaustoel, een goed bureau en een goed beeldscherm. Als een werknemer niet beschikt over de juiste kantoorbenodigdheden om de werkplek goed in te richten, dan is een werkgever verplicht om hiervoor te zorgen.

Verder is de werkgever gehouden om de werknemers te informeren over de risico’s die aan het thuiswerken zijn verbonden en hoe de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt of zelfs vermeden. In het kader van thuiswerken verdient de werkhouding en beeldschermwerk bijzondere aandacht.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat ook bij thuiswerken de plicht bestaat om de psychosociale arbeidsbelasting te beperken, dat wil zeggen alle factoren die werk gerelateerde stress kunnen veroorzaken. Hierbij kan worden gedacht aan een stimulans om vrij te nemen en het bieden van deskundige begeleiding. Door het vervagen van de grens tussen werk- en privé zouden werknemers namelijk een hoge(re) werkdruk kunnen ervaren met (langdurige) uitval als gevolg. Een werkgever doet er in ieder geval verstandig aan erop toe te zien dat werknemers voldoende rust nemen en – zo nodig – hierover met enige regelmaat een individueel gesprek aan te gaan.

Thuiswerkbeleid nodig?

Indien thuiswerken de norm wordt binnen uw onderneming, doet u er ook verstandig aan duidelijke afspraken te maken met uw werknemers. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een thuiswerkovereenkomst. Een thuiswerkovereenkomst is een aanvulling op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Behalve specifieke afspraken over werktijden en een ergonomische instructie, kan er ook in beschreven worden welke apparatuur beschikbaar wordt gesteld en onder welke voorwaarden. Ook kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt over een eventuele kostenvergoeding en in welke situaties het thuiswerken kan worden beëindigd door de werkgever.

Voor vragen over thuiswerken of hulp nodig bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op. HDK Advocaten helpt u graag verder.