Veranderingen in het arbeidsrecht in 2023, dit zijn ze!

Het nieuwe jaar is begonnen en op het gebied van arbeidsrecht brengt dat een aantal veranderingen met zich. Wat verandert er dan in 2023? Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Hieronder leest u de belangrijkste wetswijzigingen en overige (te verwachten) veranderingen per 1 januari 2023 op een rij.

Diverse verhogingen
Het minimumloon is per 1 januari 2023 gestegen met 10,15% en dus verhoogd naar een bedrag van EUR 1934,40 bruto per maand. Dit jaar dus een bijzondere verhoging gelet op de uitzonderlijk hoge inflatie. De loongerelateerde uitkeringen (waaronder de AOW) en het maximumdagloon stijgen mee.

De maximale transitievergoeding wordt ook jaarlijks verhoogd. De maximale wettelijke transitievergoeding bedraagt dan ook per 1 januari 2023 EUR 89.000 (ten opzichte van EUR 86.000 in 2022) of maximaal één jaarsalaris indien het jaarloon hoger is dan EUR 89.000 bruto.

Bovendien wordt de onbelaste kilometervergoeding voor reiskosten voor het eerst sinds 2006(!) verhoogd van EUR 0,19 naar EUR 0,21 per kilometer en in 2024 hoogstwaarschijnlijk naar EUR 0,22 per kilometer. Verder wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 verhoogd naar maximaal EUR 2,15 per dag.

Verhoging AOW-leeftijd en vermindering loon bij ziekte AOW-ers
Door de hogere levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd in 2023 van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. Voor werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd heeft bovendien nog iets anders belangrijks te gelden. Indien een werknemer na 1 juli 2023 ziek wordt, geldt voor de werkgever nog slechts een loondoorbetalingsverplichting voor een duur van 6 weken. Voorheen was deze doorbetalingsverplichting 13 weken. Deze verkorting zou de werkgever moeten stimuleren om oudere werknemers in dienst te laten blijven of juist te nemen.

Wet werken waar je wilt
De ontwikkelingen met betrekking tot de ‘Wet werken waar je wilt’ gaan ook in 2023 verder. Voornoemde wet is reeds aangenomen door de Tweede Kamer en in januari 2023 zal de Eerste Kamer de wet verder in behandeling nemen. De invoering van de wet roept geen daadwerkelijk recht op ‘werken waar je wilt’ in het leven. Het recht op thuiswerken wordt daarentegen wel versterkt, doordat afwijzing alleen nog mogelijk is na een belangenafweging (op individuele basis).

Verbetering Wet DBA
Ten aanzien van de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties en het tegengaan van schijnzelfstandigheid, zal in 2023 tevens verder worden gewerkt aan de verduidelijking van de situatie rondom zzp’ers. Er wordt gewerkt aan verduidelijking van wet- en regelgeving. Ook de Webmodule beoordeling arbeidsrelaties wordt verder doorontwikkeld, zodat werknemers en werkgevers hopelijk meer duidelijkheid wordt verschaft over de juridische kwalificatie van de arbeidsrelatie. Aangekondigd is dat de handhaving van de Wet DBA uiterlijk 1 januari 2025 zal worden opgepakt. Dit betekent echter niet dat tot 1 januari 2025 niet zal worden gehandhaafd. Werkgever moeten er rekening mee houden dat het ‘gedoogbeleid’ geleidelijk zal worden afgeschaald.

Hervorming concurrentiebeding
Tot slot wordt er gewerkt aan hervorming van het concurrentiebeding. Deze hervorming streeft ernaar ongerechtvaardigde beperking van de arbeidsmobiliteit te voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan een beperking van de duur van het concurrentiebeding, een vergoedingsplicht bij inroeping door de werkgever en een nóg verdergaande motiveringsplicht.

De advocaten van HDK houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u vanzelfsprekend op de hoogte. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om eens contact met ons op te nemen.